Årsmöte

Digitalt Årsmöte Föreningen Runsten Equestrians

Söndag 31 Januari 2021 kl. 15.00-16.30
Nu är det dags för Årsmöte! På grund av smittläget hålls Årsmötet digitalt samt via konferenssamtal via Microsoft Teams. 
 Frågor eller vill du ha en digital inbjudan? Kontakta Carina Andersson på: carina.andersson@swedenre.se
 1. Val av ordförande för mötet
 2. Upprättande av röstlängd
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
 5. Fastställande om mötet blivit i laga ordning utlyst
 6. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fastställande av balansräkning
 10. Val av ordföranden för föreningen på ett år
 11. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen för nästkommande år
 12. Val av övriga styrelseledamöter på två år och suppleanter på ett år
 13. Val av revisor(er) och revisorssuppleant(er) på ett år
 14. Val på ett år av sammankallande och ledamöter i valberedning
 15. Val av ombud jämte personlig suppleant till huvudorganisation
 16. Fastställande av årsavgifter
 17. Övriga ärenden som anmälts i laga ordning
 18. Mötets avslutande

Info

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Join with a video conferencing device

295895281.{ConfID}@video.scor.com

Video Conference ID: 122 468 923 1

Alternate VTC dialing instructions

Or call in (audio only)

+46 8 505 345 79,,515678050#   Sweden, Stockholm

Phone Conference ID: 515 678 050#

Find a local number | Reset PIN

Bli medlem Senior

Passa på att lösa ditt medlemskap i Föreningen Runsten Equestrians samtidigt som du går kursen.

Bli medlem Junior

Passa på att lösa ditt medlemskap i Föreningen Runsten Equestrians samtidigt som du går kursen. För barn/juniorer.

Bli Stödmedlem

Du kan även bli stödmedlem i Föreningen Runsten Equestrians. Varje förening behöver sina eldsjälar och du är hjärtligt välkommen.

Rulla till toppen